Pomiary elektryczne

Wykonujemy okresowe i odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

– pomiary parametrów pętli zwarcia
– pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych 
– pomiary rezystancji izolacji instalacji
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
– pomiary biegunowości i kolejności faz
– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 

Więcej informacji w części opisującej wymogi dotyczące wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych